Privacy statement

Bij Buro Pontifex hechten we veel waarde aan het beschermen van je privacy, (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren en op het gebruik van onze website.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevensverwerking
Buro Pontifex verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat je voor het eerst contact met ons hebt gelegd. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De gegevens die wij verwerken zijn benodigd voor een zorgvuldige nakoming van de mediation- en/of dienstverleningsovereenkomst. Wij zullen alleen die informatie opvragen, die nodig is voor de uitvoering van de mediation- en/of dienstverleningsovereenkomst.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van je toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven doeleinden. Deze toestemming heb je aan ons verleend door:

 • Ondertekening van de mediation en/of dienstverleningsovereenkomst;
 • Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij het invullen van het contactformulier op onze website.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

 • Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van het mediationproces;
 • Alimentatierekensoftware;
 • CRM-systemen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Veiligheid van persoonsgegevens
Buro Pontifex zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van je persoonsgegevens. Buro Pontifex bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Website
Wanneer je een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan vragen wij je naar je voornaam en achternaam, je bedrijfsnaam indien van toepassing en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van je verzoek. Je hebt te allen tijde het recht om de informatie die wij van je hebben op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kun je doen door een gespecificeerd verzoek naar info@buro-pontifex.nl  te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Buro Pontifex zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij je IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Buro Pontifex. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Buro Pontifex maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van je browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Buro Pontifex zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of je gemotiveerd toelichten waarom je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt je verzoek zenden aan Buro Pontifex, waarvan de contactgegevens onder aan de privacyverklaring te vinden zijn.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigen van het Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Buro Pontifex zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Buro Pontifex raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Buro Pontifex jouw informatie beschermt.

Toepasselijk recht
Op onze website en dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit Privacy Statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Buro Pontifex.

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Of wil je een afspraak maken? Je kunt ons bellen op 085 065 7420 of vul het contact formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stel een vraag en/of maak een afspraak

Bel mij terug
Kies een optie
In de ochtend
In de middag
In de avond
Geen voorkeur
N.V.T.
Voorkeur voor een afspraak